U bent hier

Studenten welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden.

OPLEIDING 

Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is. 

DUUR 

Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk. 

ZELFSTANDIG WERKEN 

Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.  

CRITERIA

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Andere mogelijkheden

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Zoek je een praktische stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden bij ARK:

Zandpaden

 • Verbindende zandwegen in Meierijstad

Het Groene Woud wordt doorkruist door zandwegen. Ze zijn van cultuurhistorische waarde en ook van groot belang voor de natuur. Steeds meer Brabantse zandwegen worden verhard, omgeploegd of moeten het veld ruimen voor bedrijventerreinen en woonwijken. Met de teloorgang van de karakteristieke zandwegen neemt de biodiversiteit af en gaat cultuurhistorie verloren. ARK wil samen met andere organisaties de waarde en het belang van zandwegen breed onder de aandacht brengen en de natuurkwaliteit ervan verbeteren.

We willen de natuurwaarde van de zandwegen opwaarderen, zodat ze als ecologische verbindingszones kunnen fungeren met natuurlijke bodemstructuur, gebiedseigen zand en rijke diverse bermen waarin zowel kruiden, struiken als bomen te vinden zijn. Daarmee bieden zandwegen ook ruimte voor zoogdieren, vogels, insecten en reptielen die afhankelijk zijn van een gevarieerde structuurrijke leefomgeving.

Door het inventariseren van de zandwegen met een werkgroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn wordt de lokale gemeenschap betrokken bij het project. Er wordt eerst een pilot in gemeente Meierijstad uitgevoerd met de intentie om vervolgens in het gehele Groene Woud aan de slag te gaan met behoud en herstel van zandwegen.

Werkzaamheden

 • Inventarisatie (quick scan) uitvoeren aan de hand van zelf ontwikkelde scorings-methodiek
 • Waar nodig uitgebreider inventarisatie van zandwegen
 • Maken van een wandelgidsje met routes (routekaart) en een cultuurhistorische beschrijving
 • Rondleidingen en lezingen geven (eventueel)
 • Op basis van verzamelde informatie en ervaringen keuzes voor verdere uitwerking in fase 2; daadwerkelijk herstel van zandwegen

Denk bij de inventarisatie aan

 • Inventariseren actuele situatie en status (bestemming en bescherming)
 • Inventariseren ecologische waarden en potenties
 • Inventariseren cultuurhistorische en recreatieve waarden

Opleidingsniveau
We zoeken studenten van zowel MBO (minimaal derde jaar, niveau 3 of 4), HBO als WO.

Duur
Minimaal 10 weken

Periode
September 2020 t/m augustus 2021. Inventarisaties van flora en fauna in het veld zijn t/m half november nog uit te voeren. In de winterperiode ligt de nadruk meer op de overige beschreven werkzaamheden.

Rijbewijs
Het is niet noodzakelijk om een rijbewijs te hebben. De meeste locaties zijn goed bereikbaar per trein en OV-fiets Groene Woud.

Contact
Imke Nabben, 06-30103893.
 

Zandbaden en stierenkuilen

 • Stage zandbaden en stierenkuilen op de Slikken van de Heen

Op de Slikken van de Heen leven wisenten, runderen en paarden. Hun gedrag en leefwijze heeft invloed op het gebied. We doen onderzoek om inzicht te verkrijgen in het ontstaan van zandbaden en stierenkuilen en het belang voor biodiversiteit. Lijkt het je interessant om hieraan mee te werken? Lees dan verder!

Werkzaamheden
Een inventarisatie van het voorkomen en de kenmerken van zandbaden en stierenkuilen op de Slikken van de Heen. Waar liggen ze? Wie heeft ze gemaakt (wisent, paard, rund of een mix)? Wat is het substraat (zand, leem, klei of humus) waarin ze gemaakt zijn? In welk biotoop liggen ze? Wat is de afstand tot een schuurpaal of -boom? Welke afmetingen hebben ze? Zijn er insecten actief (zandbijen, graafwespen, etc.)? Zijn ze recent nog gebruikt? Staan er planten in en zo ja welke?

Gevraagd opleidingsniveau
HBO/WO

Duur
3 maanden

Periode
Voorjaar, zomer en herfst. Voor insecten is het voorjaar en de zomer de belangrijkste periode. Voor onderzoek aan pionierplanten of het maximale voorkomen van zandbaden en stierenkuilen is ook de herfst geschikt.

Let op!
Een rijbewijs is noodzakelijk. Zonder auto is het gebied lastig te bereiken

Overige bijzonderheden
Jouw onderzoek vindt plaats in het leefgebied van wisenten, paarden en runderen. Bij aanvang krijg je uitleg en praktijktraining over de omgangsregels met deze wilde en wildlevende dieren. Daarna wordt je geacht zelfstandig jouw onderzoek in het gebied uit te voeren en zal jouw stagebegeleider nog af en toe meegaan om voortgang en vragen te bespreken.

Interesse?
Neem dan contact op met Leo Linnartz, 06-51701307.
 

Mestonderzoek poep moet Leven

 • Afstudeeropdracht landelijk mestonderzoek

In veel natuurgebieden in Nederland wordt boerenvee ingeschaard om het landschap open te houden. Deze dieren zijn vaak, ook preventief, behandeld tegen allerlei parasieten. De middelen die daarbij worden gebruikt zijn dikwijls dodelijk voor de larven van de mestverwerkende insecten.

Natuurbeherende instanties hebben hierom in veel gevallen de pachtcontracten met de inschaarders aangescherpt. Hierop is echter niet of nauwelijks toezicht. Om hiertoe de drempel te verlagen heeft ARK Natuurontwikkeling bij het onderzoeksinstituut Wageningen Food Safety Research een kwantumkorting bedongen voor mestonderzoek, waardoor menig beheerder alsnog tot controle is overgegaan. De mestmonsters zijn in het voorjaar en zomer van 2020 verzameld en worden begin najaar 2020 onderzocht. De resultaten moeten dan verwerkt en geanalyseerd worden en in een rapport gepresenteerd.

Hiervoor wordt een student gezocht met enige ervaring in gegevensverwerking, niveau HBO, WO, het liefst afstuderend.

Meer informatie
Poep moet leven

Periode
Najaar 2020

Interesse?
Neem dan contact op met Jeroen Helmer, 06-20142689.
 

Stierenkuilen

 • Onderzoeksstage naar de ecologie van stierenkuilen

De stierenkuil en zijn sleutelrol in de natuur
De stierenkuil en zijn sleutelrol in de natuur

Stierenkuilen ontstaan als stieren van rund of wisent in de bronsttijd indruk willen maken op andere stieren. Door het schrapen met hun hoeven, schuren met hun schouders en breken met hun kop ontstaan er kuilen, al dan niet met een hoge steilrand. Deze kuilen zijn aantrekkelijk voor met name bijen en wespen en voor pionierplanten die hun kansen pakken in de open gewoelde grond.

Heb jij interesse in deze dynamische interactie tussen stierenkuilen en flora en fauna, en ben je in staat de verschillende planten en insecten op naam te kunnen brengen om van de bevindingen verslag te doen? Bij ARK zoeken we een student die vijf verschillende stierenkuilen in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen regelmatig wil monitoren. Dit door middel van:

 1. Het fotograferen van insecten, panorama’s en overzichten van de stierenkuilen.
 2. Het meten van de plaats in de ruimte van de holen waar de op zicht determineerbare insecten nesten hebben ten opzichte van aanwezige ankerpunten. Deze holen intekenen op uitdraaien van de meest recente panorama’s.
 3. Meten van vaste richtingen om voortschrijding van de kuil te bepalen.
 4. Determineren en karteren van de vegetatie in de directe nabijheid van de stierenkuil. Marge nader te bepalen.
 5. Onderzoeken van mogelijk aanwezige waardplanten van vlinders op de aanwezigheid van eitjes.
 6. Ook oog hebben voor andere dieren die een mogelijke relatie hebben met het fenomeen stierenkuil (vossenholen, opwarmplek voor andere dieren).

De duur van het veldwerk is zes weken in het vroege voorjaar en/of acht weken in juni/juli. Eventueel met uitloop in augustus voor afronding van het wespenseizoen. De veldwerkzaamheden vinden plaats in twee periodes: vanaf half maart tot eind april (bijen) en/of de maanden juni en juli (vooral wespen, planten). De locaties zijn per fiets vanaf station Nijmegen te bereiken. De kuil in de Millingerwaard is drie kwartier fietsen. Meer over het onderwerp is hier te lezen.

Neem voor meer informatie contact op met begeleider Jeroen Helmer. Meer info. Hij zal ook de eerste dagen meegaan om je op weg te helpen.
 

Poep Moet leven

 • Ongewervelden in mest van grote herbivoren: gevolgen van rewilding

Voor onderzoek naar de impact van grote grazers op de structuur van ecosystemen, diversiteit en functioneren zoeken NIOO en ARK WO studenten die aan de slag willen in onder andere de Millingerwaard. Meer informatie over het Poep moet Leven project vind je hier. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jeroen Helmer. Meer info.
 

Dood doet Leven

 • Aaseteronderzoek met wildcamera's

Vlieg op dode das
Vlieg op dode das

Voor onderzoek met cameravallen in Noord-Brabant en Limburg zijn we op zoek naar studenten met een HBO of WO opleiding, liefst met een rijbewijs. Meer informatie over het Dood doet Leven project vind je hier. Alle stageplaatsen zijn tot de kerstvakantie ingevuld. Vanaf januari 2021 zijn er weer plaatsen voor onderzoek naar profiterende aaseters beschikbaar! Heb je interesse? Neem dan contact op met Melanie Pekel.

Otter in de Gelderse Poort en langs de ijssel

Otterspoor
Otterspoor

Onderzoek naar het voorkomen van otters in de Gelderse Poort en langs de IJssel, onder meer met behulp van cameravallen. Alle stageplaatsen zijn tot de kerstvakantie ingevuld. Vanaf januari 2021 zijn er weer nieuwe plekken voor onderzoeksstages beschikbaar. Contact: Melanie Pekel.

Natuurlijke begrazing
 

FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden met betrekking tot natuurlijke begrazing. Je vindt ze hier.
 

Iets anders?

Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.