U bent hier

Stagiaires welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK of Rewilding Europe projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden. Naast de hieronder weergegeven mogelijkheden, ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Zoek je meer informatie over de stage- of onderzoeksplek neem dan direct contact op met de betrokken ARK-medewerker. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK. ARK gaat er vanuit dat na afloop van de stage / onderzoek er een product “af” is. Dit kan zijn een onderzoeksrapport, een gebieds- of vegetatiekaart of bijvoorbeeld een inventarisatieverslag. Lees hier welke criteria ARK en Rewilding Europe hanteren voor het lopen van onderzoeksstages.

Zoek je een (snuffel-)stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Met regelmaat zijn er binnen projecten stages en afstudeertrajecten mogelijk, die gericht kunnen zijn op natuurmonitoring, begrazingseffecten en buitenlandse stages.
 

Maashorst

Exmoors in de Maashorst
Exmoors in de Maashorst
 • Onderzoeksstages Maashorst schooljaar 2017/2018

De Maashorst is een 3500 ha groot natuurgebied tussen Oss en Uden op de Brabantse zandgronden. Heide, vennen, gemengde bossen en graslanden op voormalige landbouwgronden vormen het landschap. Op de Maashorst wordt momenteel een project uitgevoerd om een groot aaneengesloten natuurgebied te krijgen met daarin een kern van 1500 ha wildernisnatuur waar wisenten, taurossen en exmoorpony’s zorgen voor natuurlijke begrazing. Ten behoeve van de evaluatie van de wisent en andere grote grazers op de Maashorst zijn een aantal onderzoeken gepland.

Het doel van deze onderzoeken is:

 1. Inzicht krijgen in de ecologie van de drie grote grazers op de Maashorst: wisent, tauros en exmoorpony: wie doet wat in het landschap?
 2. Zijn wisenten en paarden beter toegerust dan runderen voor het grazen in een zandboslandschap?inzicht krijgen in het gedrag van met name de wisent, paard en rund naar recreanten toe, met speciale aandacht voor de wisent als nieuwkomer.

Op de Maashorst zijn momenteel de volgende stageplekken beschikbaar:

 • Effecten wisentvraat aan bomen en struiken

Om meer inzicht te krijgen in het effect van de wisenten op bomen en struiken, worden veelgebruikte gebiedsdelen onderzocht op effecten van de aanwezigheid van wisenten, zoals omduwen, uittrekken, breken, schillen en snoeien. Daar waar veel effecten te zien zijn wordt een kwadrant gelegd. De vragen deze stage kan beantwoorden zijn:

 1. Welke soorten bomen en struiken vertonen welke soort schade en in welke mate?
 2. Worden alle soorten bomen en struiken evenredig bewerkt door de wisenten, of zijn er verschilen en zo ja, welke?
 3. Zijn er ook verschillen tussen jonge en oude bomen of struiken van dezelfde soort qua schade en zo ja welke?

Bij een vervolgonderzoek zal gekeken worden naar:

 1. Wat zijn de effecten van de eerder waargenomen bewerkingen door wisenten, zoals sterfte of een bonzai-vorm?
 2. Worden sommige soorten bomen sterker onderdrukt dan andere en is dit zichtbaar in het voorkomen van die soort?

De opzet van de eerste stage moet hier rekening mee houden, zodat vervolgstages ook daadwerkelijk deze vragen kunnen beantwoorden.

Binnen het kwadrant worden de verschillende soorten bomen en struiken geïnventariseerd met hun hoogte, stamdiameter en het aantal stammen en de soort schade die ze hebben opgelopen: omduwen, uittrekken, breken, schillen en snoeien. Na een of twee jaar kan dan gekeken worden hoe de kwadranten er bij liggen en wat de overleving was van de verschillende soorten.

 • Analyse data GPS kragen

Sinds de introductie van wisenten, exmoorpony’s en taurossen zijn van iedere soort minstens één individu voorzien van een GPS halsbandzender. Met behulp van GPS kragen wordt 24/7 ieder uur de exacte locatie in het gebied en de activiteit van de dieren gemeten en daarmee kan het terreingebruik van de drie soorten grazers: wisenten, taurossen en exmoorpony’s nauwkeurig in kaart worden gebracht. Deze gegevens geven daarmee ook indirect de impact van de dieren op de vegetatie weer. Om de GPS data te kunnen interpreteren zijn de resultaten van het onderzoek aan vraatgedrag nodig (zie hierna). De volgende vragen kunnen voor elke diersoort (wisent, tauros en exmoor) beantwoord worden:

 1. In welke habitattypen brengen de dieren de meeste tijd door?
 2. Zijn er patronen te vinden in afstand van de dieren tot poelen, paden, hekken of poorten?
 3. Zijn er verschillen in terreingebruik gedurende de 24-uurs cyclus en/of tussen de seizoenen of bijvoorbeeld gerelateerd aan recreatie (tussen weekenden en doordeweekse dagen)?
 4. Is er een verschil in terreingebruik tussen de eerste periode van uitzetten en daarna ?
 5. Hoe vaak en hoe lang staan de taurossen, wisenten en exmoors in het water?

Gegevens zijn er nu van alle soorten, maar nog niet jaarrond. Toch kunnen deze herfst al de eerste gegevens uitgewerkt worden, zodat precies duidelijk is waar de eventuele gaten zitten.

 • Vraatgedrag wisent, exmoor en tauros

Met directe observaties aan de dieren wordt vastgesteld welke soorten gedrag de dieren vertonen in de verschillende habitattypen. Dit gedrag betreft naast grazen, snoeien, schillen, lopen, herkauwen en rusten ook zandbaden, schuren en sociale interactie binnen de soort en tussen soorten onderling. Bij foerageergedrag kan ook gemeten worden hoe vaak dieren aan gras/kruidachtigen eten of aan struiken/kleine bomen en welke categorie bomen dit betreft (den, spar of loofhout). Dit kan echter alleen als de bomen of struiken boven het gras uitsteken.

Dit onderzoek is nodig om de GPS-data te kunnen interpreteren (zie hiervoor) en om antwoord te geven op de volgende vragen:

 1. Welke gedragingen vertonen de dieren in de verschillende habitattypen?
 2. Hoe actief zijn de dieren in de verschillende vegetatietypen?
 3. Hoe vaak (% foerageergedrag) eten wisenten, taurossen en exmoorpony’s van gras/kruidachtigen t.o.v. struik/kleine bomen? Hoeveel wordt er geschild t.o.v. gesnoeid?
 4. Welke boom- en struiksoorten worden geprefereerd.
 5. Wat zijn de verschillen hierin tussen wisent, exmoor en tauros?

Omdat gedrag per seizoen kan verschillen, zijn metingen aan alle soorten in alle seizoenen nodig. Voor de wisent zijn inmiddels referentiegegevens beschikbaar van voor- en najaar (2 stageperiodes). Om de data van exmoorpony en tauros te kunnen vergelijken met die van wisenten wordt 3 dagen in de week onderzoek gedaan aan exmoorpony of tauros en één dag in de week aan wisent. Gecombineerd met de al aanwezige data voor wisent kan deze soort met een van de andere soorten vergeleken worden. Bij voorkeur wordt dit door 2 studenten tegelijk gedaan, zodat van dat seizoen 2 dagen wisentgegevens beschikbaar zijn. 

Voor meer informatie over bovenstaande stagemogelijkheden in de Maashorst kun je contact opnemen met Leo Linnartz.


  Dwaalfilm

  Monique Moors filmt voor Dwaalfilm langs de Maas
  Monique Moors filmt voor Dwaalfilm langs de Maas
  • Betere aansluiting van Dwaalfilm op het onderwijs

  Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met meer dan 200 filmpjes over nieuwe natuur in Nederland. ARK is op zoek naar studenten die onderzoeken hoe de aansluiting van Dwaalfilm op het basisonderwijs verbeterd kan worden. Daarbij zien we de volgende stappen voor ons:

  1. Inventarisatie van de huidige toepassingsmogelijkheden en bekendheid bij het onderwijs.
  2. Ontwikkelen van opdrachten/lesmaterialen voor in de klas (bovenbouw basisonderwijs).
  3. Testen van de ontwikkelde opdrachten op bruikbaarheid en effectiviteit.

  Meer informatie lees je hier. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Elma Duijndam.
   

  Kraansvlak

  Wisenten in het Kraansvlak
  Wisenten in het Kraansvlak
  • Wisentenonderzoek Kraansvlak

  In het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, doen studenten onder begeleiding van wetenschappers het hele jaar door onderzoek naar wisenten. Onderzocht wordt onder andere het terreingebruik van de dieren, hun gedrag naar elkaar en naar andere diersoorten en mensen toe, de voedselkeuze van de wisenten en het effect van de aanwezige wisenten op (de begroeiing in) het terrein. Kijk voor meer informatie over actuele stageplaatsen bij het wisentenproject op wisenten.nl.
   

  Gelderse Poort

  Otterspraint
  Otterspraint
  • Natuurmonitoring in de Gelderse Poort
  1. Inventarisatie van soortgroepen (o.a. stroomdalplanten, vlinders, libellen) in samenwerking met de Flora- & Faunawerkgroep Gelderse Poort. Gedegen voorkennis is vereist.
  2. Onderzoek naar voorkomen van otters in de Gelderse Poort e.o. met behulp van cameravallen.
  3. Dood doet Leven: onderzoek naar profiterende vogels en zoogdieren.

  Voor meer informatie over stageplaatsen bij de Gelderse Poort projecten kunt u contact opnemen met Bart Beekers.
   

  Buitenlandse stages

  Rhodopen, Bulgarije, foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe
  Rhodopen, Bulgarije, foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe
  • European Rewilding Network sites

  There are possibilities for short internships at:

  Kresna Gorge (Bulgaria) for the following target species: griffon vultures, Egyptian vultures, fallow deer, golden eagle, lanner falcon, wolf and tortoises.

  Ben je geïnteresseerd in één van deze mogelijkheden, neem dan contact op met Rewilding Europe.