U bent hier

Studenten: stage

Stage

Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage of doen onderzoek bij ARK. Studenten die op deze manier betrokken zijn bij ARK schrijven blogs over hun opdracht, onderzoek of stage. Alle nieuwsblogs en rapporten door studenten zijn onderaan op deze pagina te vinden.

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden:

  • OPLEIDING: Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.
  • DUUR: Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk.
  • ZELFSTANDIG WERKEN: Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.
  • CRITERIA: Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Réanna Stegeman

STAGE LOPEN BIJ ARK? BEKIJK HIER DE ACTUELE MOGELIJKHEDEN:

  • WROETEN VOOR VLINDERS

Periode: vanaf april 2024
Mogelijkheden voor een duo-stage.
Stageduur: vanaf 16 weken
Locatie: Noord-Brabant

Sinds 2015 leven er wilde zwijnen is in het gebied de regio Heeze-Leende. Onderzoek laat zien dat wilde zwijnen een meerwaarde kan bieden aan de biodiversiteit van het gebied. Op de Veluwe is gebleken dat de wroetactiviteiten bijdragen aan het microhabitat van de aardbeivlinder. 
Natuurlijke processen zijn een onmisbaar deel in de natuur en ARK Rewilding Nederland streeft ernaar om deze te herstellen of terug te brengen. Door een beter inzicht te krijgen in het effect van wild zwijn gedrag in relatie tot dagvlinders kunnen maatregelen worden genomen om gebieden te verbeteren van micro- tot macroschaal. Bij het verbeteren van dagvlinder populaties en leefgebieden zullen ook andere soorten meeprofiteren. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Lucy Dötig, lucy.dotig@ark.eu

Aardbeivlinder. Foto: Rasmus Holmboe Dah
Aardbeivlinder. Foto: Rasmus Holmboe Dah
  • onderzoek naar het habitatgebruik van de houtsnip in de leembossen van Noord-Brabant

Periode: vanaf april/mei 2023
Mogelijkheden voor een duo-stage
Stageduur: vanaf 10 weken
Gevraagd opleidingsniveau: Minimaal 3e jaars HBO bijvoorbeeld HAS Green Academy
Rijbewijs en eigen vervoer zijn een vereiste. 

Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch ligt Het Groene Woud. De leembossen van Het Groene Woud in Noord-Brabant herbergen bijzondere natuurwaarden en zijn door hun unieke opbouw bijzonder soortenrijk. In en rond deze bossen liggen belangrijke opgaven voor de ontwikkeling van nieuwe natuur (minimaal 750 hectaren voor 2027) en voor de inrichting van een klimaatrobuust watersysteem. ARK is door de provincie aangewezen als trekker om dit gebiedsproces vorm te geven.

Voor tien soorten zijn de leembossen van Het Groene Woud van nationaal belang, omdat hier meer dan 1% van de Nederlandse populatie voorkomt. Eén van deze soorten is de houtsnip (Scolopax rusticola). ARK wil meer inzicht krijgen in de habitateisen van deze vogelsoort, zodat bij de inrichting en het beheer van deze gebieden maatregelen kunnen worden genomen die gunstig kunnen uitpakken voor de houtsnip. De Provincie Noord-Brabant heeft voor dit onderzoek een subsidie beschikbaar gesteld.

Globaal bestaat het veldwerk uit de volgende werkzaamheden: houtsnippen zenderen, verzamelen data uit zenders en maken van veldopnames. Heb je interesse? Neem dan contact op met Réanna Stegeman reanna.stegeman@ark.eu 

Kijk hier voor een uitgebreide stagebeschrijving ​

  • VEGETATIEONDERZOEK EILAND VAN BRIENENOORD

Eiland van Brienenoord. Foto: Elma Duijndam
Eiland van Brienenoord. Foto: Elma Duijndam

Op het Eiland van Brienenoord, midden in de Nieuwe Maas in Rotterdam, zijn grootschalige werkzaamheden verricht om getijdenoevers te realiseren. In plaats van steile, stenige oevers zijn er nu langzaam aflopende oevers waar het getij beter beleefd en ‘geoogst’ kan worden. De verwachting is dat hier een biotoop ontstaat met oevervegetatie en onderwaterplanten die leefgebied biedt voor dieren zoals macrofauna, (trek)vissen en watervogels. Er is geen vegetatie aangeplant in deze zones. De idee is dat de vegetatie hier spontaan ontstaat, na aanvoering door onder meer water en wind.   

ARK wil graag de ontwikkeling van de vegetatie monitoren middels een meerjarig onderzoek. Voor de huidige periode is deze stage bezet. Een vervolg op deze stage is vanaf voorjaar 2024 weer mogelijk.

Goede plantenkennis en kennis van vegetatiemonitoringsmethodieken is noodzakelijk. 

Klik hier voor meer informatie. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Esther Blom esther.blom@ark.eu   

  • NATUURLIJKE BEGRAZING

Kuddebeheerder FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden met betrekking tot natuurlijke begrazing. Je vindt ze hier.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

  • Iets anders?

Wellicht heb je zelf al een goed, concreet idee over een stage bij ARK. Neem dan contact op met Réanna Stegeman, reanna.stegeman@ark.eu 
Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden zijn.

BLOGS LEZEN VAN STUDENTEN DIE EERDER STAGE LIEPEN BIJ ARK? KLIK HIER