U bent hier

Onze doelen

ARK helpt robuuste natuur realiseren in een samenhangend netwerk van grote natuurgebieden en robuuste verbindingen, met vertakkingen naar natuur bij de stad. ARK levert bijdragen aan pragmatische realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS) door gebiedsontwikkeling en publiekscommunicatie. Daarbij zoekt ARK naar combinaties met maatschappelijke doelen voor waterveiligheid, landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en waar relevant water- of grondstoffenwinning.

Predatie en sterven

In dit robuuste natuurnetwerk gaat ARK voor meer invloed van natuurlijke processen. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het completeren van de voedselketen en de betekenis daarvan voor de omvang van natuurlijke populaties. ARK doet onderzoek naar, verzorgt publieksvoorlichting over en begeleidt gebiedsprocessen rond de aanwezigheid van roofdieren. Denk daarbij aan de spontane vestiging van de wolf. Daarnaast wil ARK zich inzetten voor het behoud van kadavers van runderen en paarden in de natuur. Dood doet leven. ARK maakt het publiek verder bekend met de soorten die eten en gegeten worden door het plaatsen van webcams en voorlichting via internet, excursies en overige media.

Begrazing

ARK bevordert natuurlijke begrazing door wisenten, edelherten en elanden - in aanvulling op de reeds aanwezige grazers - als natuurlijk proces dat bijdraagt aan een gevarieerde structuur in het landschap en daarmee aan de biodiversiteit. ARK voert hiervoor gebiedsverkenningen uit en begeleidt herintroducties waar deze van strategisch belang zijn voor het natuurbeleid. Voorts worden de mogelijkheden verkent om vrij levende paarden en runderen een wettelijke wildstatus te geven. ARK geeft advies en voorlichting over de natuurlijke grazers en maakt door actieve communicatie het publiek bekend met deze vergeten dieren. De resultaten van het wisentenonderzoek, o.a. over het terreingebruik van de dieren en hun houding t.o.v. publiek, worden gebruikt in vervolgprojecten.

Natuur zonder grenzen

De natuur kent geen grenzen: ARK richt zich niet uitsluitend op Nederland, maar heeft nadrukkelijk aandacht voor grensoverschrijdende projecten gericht op verbindingen vanuit Reichswald, Eiffel en Ardennen naar Limburg, de Kempen en de Gelderse Poort. Wanneer zich daarvoor concrete kansen aandienen zal ARK haar kennis en ervaring rond natuurontwikkeling in het rivierengebied inzetten voor soortgelijke projecten stroomopwaarts langs Rijn, Maas of Schelde. Daarnaast blijft ARK betrokken bij Rewilding Europe, door het beschikbaar stellen van kennis, ervaring en capaciteit binnen dit Europese programma en door participatie in de European Wildlife Bank (EWB). Net als in Nederland blijft ARK in Europa alert op innovaties in het natuurbeleid en zal, indien andere partijen deze uitdagingen niet oppakken, een voortrekkersrol vervullen.

Natuur in Nederland

In Nederland legt ARK haar prioriteiten bij de kuststrook, het rivierengebied en de landlijn die migratiezones vormen voor respectievelijk trekvogels, vissen/bevers/otters en landzoogdieren. In de knooppunten Zuidwestelijke Delta, Gelderse Poort en Oostvaardersplassen/Markermeer gaat ARK actief op zoek naar strategische partners en goede praktijkvoorbeelden gericht op bovengenoemde doelen. Wij zullen kansen elders voor het realiseren van robuuste, zelfregulerende gebieden niet laten liggen mits de resultaatverwachting hoog is en de schaal voldoende robuust (perspectief op ≥ 500 ha).

Toekomstige professionals

ARK investeert in nieuwe generaties professionals in de waterbouw en gebiedsontwikkeling, gericht op het optimaal inzetten van natuurlijke processen bij ruimtelijke plannen. Daarvoor zet ARK een veldacademie, Delta Talent, op in samenwerking met onderwijsinstellingen HBO/WO, publieke en private partners.

Veldonderwijs

Gekoppeld aan concrete natuurontwikkelingsprojecten blijft ARK haar veldonderwijsprogramma’s uitvoeren om kinderen (en hun ouders) bij de verandering van hun leefomgeving te betrekken. Voor deze veldlessen worden vrijwilligers opgeleid die na enkele jaren het programma kunnen overnemen, met beperkte professionele begeleiding. ARK voert geen blijvende activiteiten uit in gebieden; daarom is het streven om de bijbehorende vrijwilligerscontracten onder te brengen bij de lokale terreinbeheerder of educatieve centra.

Ambassadeurs

Het opleiden van gidsen/ambassadeurs in een natuurontwikkelingsproject zal, in navolging van de Grensmaas, ook in andere projecten worden geïntroduceerd.