U bent hier

Code Goed bestuur

ARK Natuurontwikkeling onderschrijft de principes van de SBF-code voor goed bestuur (2015).

ARK Natuurontwikkeling wordt geleid door een directeur onder toezicht van een  Raad van Toezicht. De Raad van toezicht heeft een Auditcommissie geïnstalleerd die minimaal twee maal per jaar het gevoerde beleid van de directie toetst, en hierover rapporteert aan de Raad van toezicht.
De organisatie van ARK Natuurontwikkeling voldoet aan  de voorschriften van de CBF-Erkenning.
De beloning van de bestuurder(s) valt ruimschoots binnen de Regeling beloning Goede doelen en wordt jaarlijks in de jaarrekening gepubliceerd.
De leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd.
In de jaarlijkse verantwoording worden nevenfuncties van bestuurder en toezichthouders vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.
Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks door de Raad van toezicht geëvalueerd.

ARK Natuurontwikkeling ontvangt voor het uitvoeren van haar projecten en activiteiten gelden van overheden, bedrijven en andere opdrachtgevers/ partners. ARK heeft geen donateurs. De verantwoording over besteding van deze gelden wordt gedaan volgens de richtlijnen 650/640 van het keurmerk voor Goede Doelen organisaties, het Centraal Bureau Fondswerving. De jaarrekening wordt door een Register Accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt op de website geplaatst, evenals het jaarlijkse inhoudelijk verslag over de projecten met de behaalde resultaten.

ARK Natuurontwikkeling voert sinds 2004 de CBF-Erkenning en is een erkend goed doel. ARK is een beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.  

ARK Natuurontwikkeling doet geen beleggingen, anders dan tijdelijke investeringen in de aankoop van gronden die direct of indirect dienen voor de realisatie van natuurdoelen.

Ten behoeve van een transparante en doelmatige besteding van de beschikbare middelen hanteert ARK Natuurontwikkeling aanbestedingsregels. Voor projectmiddelen waarop een subsidieverordening van een overheid van toepassing is, wordt de verordening toegepast.

ARK Natuurontwikkeling hanteert een klachtenregeling, die op de website is gepubliceerd.