U bent hier

Beloningsbeleid

Beloning Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte en door de directie goedgekeurde kosten. De leden bepalen ieder voor zich of ze van dit recht gebruik willen maken. Als er onkostenvergoedingen zijn betaald, wordt dit zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. Er worden geen leningen, voorschotten of anderszins garanties gegeven aan leden van de Raad van Toezicht.   

Beloning Directie

Het salaris van de directeur(en) ligt ruim onder de norm die gesteld wordt in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. Jaarlijks is het genoten salaris van de directie te vinden in de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 en 650 voor de jaarverslaggeving en is voorzien van een accountantsverklaring. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de directie  worden vastgesteld door en kunnen alleen met goedkeuring van de Raad van Toezicht gewijzigd worden. Het salaris van de directie is opgenomen in het loongebouw van ARK Natuurontwikkeling. In de secundaire arbeidsvoorwaarden is vastgelegd en omschreven welke onkosten vergoed worden aan medewerkers. Voor de directie gelden dezelfde voorwaarden als voor de overige medewerkers.

Beloning Medewerkers

ARK heeft een eigen loongebouw en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een voltijds functie bij ARK Natuurontwikkeling betreft 40 uur per week.   De directie is eindverantwoordelijk voor het financieel beleid. De Raad van toezicht dient de jaarlijkse begroting goed te keuren.

Medewerkers hebben recht van inspraak bij wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoort de pensioenregeling die voor de medewerkers is afgesloten en welke onkosten vergoed worden.