U bent hier

Massale comeback van de Grote weerschijnvlinder

18-07-2023|DOORARK Rewilding Nederland

Op het Engelse landgoed Knepp maakte de Grote weerschijnvlinder een spectaculaire rentree. Hoe komt dat, en wat kunnen we er in Nederland van leren? Ook in Nederland breidt de Grote weerschijnvlinder zich inmiddels uit maar zo massaal als in Engeland nog niet. Is er een verschil, en wat kunnen wij in Nederland leren van de Britten?

Weerschijnvlinder en zomertortel in de lift op Knepp

Vanuit het project Wild van Vlinders is een groep enthousiastelingen van ARK Rewilding Nederland, De Vlinderstichting, Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en een specialist op het gebied van natuurlijke begrazing naar Engeland gereisd om Knepp Estate te verkennen. Dit is een oud landgoed van 1400 ha ten zuiden van Londen. Geïnspireerd door Oostvaardersplassen en Gelderse Poort, kozen de eigenaars voor een radicaal andere koers: rewilding van het landgoed. De transitie van een landbouwbedrijf naar een natuurgebied met extensieve begrazing is gebaseerd op verdienmodellen zoals ecotoerisme, natuurvleesproductie (rund, hert en varkens) en verhuur van de bedrijfsgebouwen voor zakelijke activiteiten. De natuurresultaten zijn spectaculair: op voormalige landbouwgrond vliegen nu weerschijnvlinders en de roep van zomertortels is er nooit ver weg.

Grote weerschijnvlinder
Grote weerschijnvlinder. Foto: Matthew Oates

Nieuwe inzichten in habitatgebruik Grote weerschijnvlinder

Sinds de transitie van het landgoed kwamen veel soorten in grote aantallen terug en veroverden de natuur. Zo ook de grote weerschijnvlinder. Deze soort vormt op Knepp Estate, net zoals de sleedoornpage, de grootste populatie van heel Engeland en tijdens een bezoek met goed weer zijn er makkelijk tientallen te zien. Lang werd ervanuit gegaan dat deze soort een pure bosbewoner zou zijn, dit kon echter weerlegd worden toen de soort in het mozaïeklandschap van Knepp terugkwam. Hij is in halfopen landschappen te vinden en maakt gebruik van hoge eiken en essen met brede mantel-zoom vegetatie. De grote weerschijnvlinder zet zijn eitjes af op onder andere boswilg en wilgenkruisingen. De massale opslag van wilgen op (door varkens) verstoorde bodems of voormalige landbouwgebieden waar struiken massaal opkomen is een voortplantingsparadijs. Hun voedsel is het sap van bloedende bomen (waaronder eiken), maar ze nemen ook mineralen van uitwerpselen en dode dieren op. Anders dan nectar-afhankelijke soorten is de grote weerschijnvlinder dan ook hoog in struiken en bomen aan bosranden te vinden. Tijdens de reis zagen we een parend vlinderpaar hoog boven in een Corsicaanse den. Volgens gids en vlinderexpert Matthew Oates verblijven zij daar drie uur om te paren!

Grote weerschijnvlinder op een boswilg
Grote weerschijnvlinder op een boswilg. Foto: Daan Custers

 
Structuur in het landschap

Op het Knepp landgoed staan honderdjarige eiken en er zijn nog restanten van heggen tussen de voormalige akkers en graslanden te zien. Deze landschapselementen zijn verder uitgegroeid en vormen een structuurrijke vegetatie die wordt afgewisseld met bloemenrijke graslanden. Sommige mantel-zoom vegetaties zijn zeker 30 meter breed.

Een brede mantel-zoomvegetatie op Knepp, Engeland
Een brede mantel-zoomvegetatie op Knepp, Engeland. Foto: Michiel Wallis de Vries

Braamstruiken, sleedoorn en meidoorn, waarin jonge bomen beschermd door hun doorns en stekels kunnen opgroeien, vormen een mozaïek dat voor veel variatie in het landschap zorgt. Met extensieve begrazing door runderen, reeën, damherten en Exmoorpony´s worden geleidelijke overgangen in het landschap gecreëerd die voor veel soorten belangrijk zijn. De Tamworth varkens van het landgoed vervullen ecologisch gezien de rol van wilde zwijnen (die hier niet voorkomen). Zij zorgen voor bodemverstoringen die gunstig zijn voor pionierplanten, die weer als waardplanten voor veel soorten vlinders kunnen dienen.

Tijdens het bezoek werden bruin & oranje zandoogjes, dambordjes en zwart- en geelsprietdikkopjes veel gezien. Verder verspreid komen er ook keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder en iepenpage voor en is er de Argusvlinder weer gezien. Aardbeivlinder en bruin dikkopje zijn zich aan het vestigen. Vrijwilligers en een ecoloog houden de populaties en nieuwkomers in de gaten om van het veranderend landschap en de mee-veranderende soorten te kunnen leren.

Dambordje
Dambordje. Foto: Daan Custers

 
Natuur overleeft niet in snippers

Tijdens de reis werd door eigenaar Charlie Burrell uitgelegd wat de toekomstvisie en plannen zijn. Het belang om nog meer mensen in de omgeving ervan te overtuigen dat de natuur haar plek moet krijgen en iedereen een steentje eraan bij kan dragen resulteerde in het plan van het maken van een corridor met als statement “Nature cannot survive in fragments”. Een netwerk van boerenbedrijven en landgoedeigenaren zou de verbinding tussen Downs, Weald en de kust kunnen maken, waarin al rond 300 geïnteresseerden zich hebben opgegeven. Iedereen mag mee doen en zelf bepalen in hoeverre hij/zij een rol gaat spelen binnen het project. Hopelijk gaat deze corridor een groene zone door het landschap vormen en voor talloze soorten de mogelijkheid bieden zich verder te kunnen verspreiden door het zich herstellende Engelse landschap.

Deze reis heeft voor veel inspiratie en nieuwe inzichten gezorgd. Knepp Estate laat bijvoorbeeld zien hoe een transitie van intensieve landbouw naar een robuust natuurherstel, inclusief economische en maatschappelijke belangen, kan lukken. Binnen één generatie vliegen er weer Grote weerschijnvlinders en klinken de zomertortels.

Ook in Nederland breidt de Grote weerschijnvlinder zich sinds de eind jaren negentig verder uit, maar blijft zeldzaam. Zo is hij bijvoorbeeld op de Slikken van de Heen in Zeeland ontdekt, tijdens het opnemen van mineralen op uitwerpselen en kadavers. Dit laat zien dat niet alleen nectarrijke bloemen van belang zijn, maar ook grazers die met hun uitwerpselen zorgen voor een rijke mineralenbron en het laten liggen van hun kadavers biedt de nodige mineralen en nutriënten voor talloze insectensoorten. Ernaast is het herstel van mantel-zoom vegetatie in Nederland van groot belang voor de Grote weerschijnvlinder. Geleidelijke overgangen van bosrand naar een ander gebied in de vorm van struiken en struwelen zorgen voor paar- en leefgebied. Het bevoordelen van spontane vestiging van boswilgen en kruisingen in graslanden en open bossen is een voorbeeld hiervan. Het bevorderen hiervan helpt de Grote weerschijnvlinder en andere vlindersoorten om zich te kunnen verspreiden en te vestigen.

 

Zoekkaart Wild van Vlinders
Wild van vlinders. Illustratie: Jeroen Helmer / ARK Rewilding Nederland

Wild van Vlinders

Met het project 'Wild van Vlinders' laten ARK en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Vlinders kunnen worden gezien als graadmeters voor complete ecosystemen. In de verschillende levensfasen van vlinders (ei-rups-pop-vlinder) stellen ze namelijk verschillende eisen aan hun omgeving. In grote natuurlandschappen vinden ze hun plek, maar in het huidige Nederlandse versnipperde landschap zijn ze kwetsbaar. Dat vraagt om het realiseren van robuuste natuur waar natuurlijke processen zo veel mogelijk de ruimte krijgen.

Kijk voor meer informatie op wildvanvlinders.nl. Download daar ook de gratis vlinderposter.