U bent hier

Het rietmoeras weer vol rietvogels

7-10-2021|DOORARK Rewilding Nederland

Het rietmoeras in de Ooijse Graaf (gelegen tegen de Kapitteldijk bij Leuth), heeft zijn rijkdom aan rietvogels verloren. In het verleden is het rietmoeras opgesplitst in kleinere delen door de aanleg van dammetjes voor de kleiwinning. Rietvogels zoals roerdomp, grote karekiet en woudaapje hebben echter een groot, aaneengesloten rietmoeras nodig. Ook de populieren die later op de dammetjes geplant zijn voor de houtopbrengst, vormen een blokkade voor rietvogels. De kleiwinning en de houtoogst zijn gestopt. Dus hoog tijd dat het rietmoeras weer open en aaneengesloten wordt zodat de rietvogels terug kunnen keren.

ARK Natuurontwikkeling is sinds begin 2019 eigenaar van het rietmoeras in het oostelijk deel van de Ooijse Graaf in de Erlecomse Polder. Samen met partners werkt ARK aan het herstel van dit rietmoeras.

Herstel van rietmoeras

In het natuurgebied tegen de Kapitteldijk aan is in de vorige eeuw klei gewonnen. Centraal in het gebied zijn toen kleidammetjes aangelegd waarop de klei werd afgevoerd richting de steenfabriek. Toen de kleiwinning was gestopt zijn op deze dammetjes populieren geplant voor de houtoogst. Ook de houtoogst stopte en de dammetjes en populieren bleven achter. Als het oude aaneengesloten moeraslandschap wordt hersteld zullen rietvogels zoals de zwarte stern en de roerdomp, daarvan profiteren. Daarom worden de dammetjes en de meeste populieren verwijderd. Een aantal populieren laten we staan omdat ze belangrijk zijn voor de vleermuizen.

Ook zullen op enkele plekken de dikke plakken met verdroogde plantenresten worden verwijderd (plaggen), zodat het water weer vrijelijk kan stromen en nieuw riet kan groeien. Dat biedt ook zeldzame rietvogels als het porseleinhoen en het woudaapje de kans om terug te keren. Daarnaast verwachten we dat meer amfibieën, bevers en otters de Ooijse Graaf als leefgebied zullen kiezen. Waar mogelijk en passend planten we elders nieuwe bomen.

De stam van een van de populieren aan de rand gaat bewerkt worden tot een beeld van een roerdomp, als symbool voor het herstel van het rietmoeras. Deze zal zichtbaar zijn vanaf het fiets/wandelpad langs de Kapitteldijk.

Europese topnatuur in de Ooijpolder

Het rietmoeras van de Ooijse Graaf is een Natura 2000-gebied. Dat wil zeggen dat deze natuur tot op Europees niveau van belang wordt gevonden. De provincie Gelderland heeft dan ook aan ARK een subsidie ter beschikking gesteld om de natuurkwaliteit te verbeteren. De door ARK voorgestelde herstelmaatregelen zijn goedgekeurd door de provincie voor wat betreft de populieren en door de gemeente voor wat betreft het afgraven van de dammetjes en het plaggen.

De werkzaamheden zullen vanaf half oktober in fasen worden uitgevoerd.