U bent hier

ARK maakt hellinggraslanden bij Raren klimaatbestendig

14-11-2020|DOORARK Rewilding Nederland

Tussen het Vijlenerbos en het buurtschap Raren bij Vaals heeft ARK met een Europese subsidie zo'n 8 hectare hellinggrasland klimaatbestendig ingericht. De laatste werkzaamheden hiervoor worden momenteel uitgevoerd: drainagepijpen worden verwijderd en het beekje waarin de pijpen uitmonden, wordt verondiept en verbreed. Zo kan het water straks door ruige vegetatie minder snel afstromen en wordt er meer water vastgehouden. Aan de bovenkant van dit beekje wordt bovendien een bestaande moerassige kom uitgebreid.De grond die bij dit graafwerk vrijkomt wordt weer in het terrein verwerkt.

Drainagepijpen worden verwijderd
Drainagepijpen worden verwijderd

Natuurlijke waterberging

Deze hellinggraslanden zijn sinds 2019 in eigendom van het Elisabeth Strouven Fonds, dat in de omgeving van Raren en Wolfhaag meer graslanden bezit. Deze worden allemaal extensief agrarisch beheerd (natuur-inclusieve landbouw). Daarbij is slechts 80% van het oppervlak daadwerkelijk in agrarisch gebruik, de resterende 20% is exclusief gereserveerd voor natuur en natuurlijke waterberging.

 

De hazelmuis: Boegbeeld van natuurlijke bosranden
De hazelmuis is een van de vele dieren die profiteert van de maatregelen.

 

Hazelmuis en wilde kat profiteren

Voor de inrichting van de graslanden werkt Het Elisabeth Strouven Fonds samen met ARK. Naast het herstel van hellingmoeras en bronbeek voor waterberging en natuur, heeft ARK in 2019 ook struweelhagen geplant op graften en perceelranden. Deze aanplant verruwt het hellingoppervlak en heeft daardoor een vertragend effect op het water dat na een hoosbui van een helling afstroomt en dat voorkomt wateroverlast in de lager gelegen bewoonde dalen. Daarnaast vervullen de struweelhagen een belangrijke ecologische functie. Ze vormen een uitstekend biotoop voor de hazelmuis, die in en aan de rand van het Vijlenerbos leeft. Ook bieden ze beschutting aan de wilde katten uit het Vijlenerbos die op zoek gaan naar nieuw territorium.

De klimaatmaatregelen die ARK in het gebied uitvoert, worden betaald vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-waterproject).