U bent hier

Zoektocht naar explosieven in de Vuilbemden

10-04-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

In opdracht van ARK Natuurontwikkeling start Explosieven Opsporing Nederland in de week van 10 april 2017 met een explosievenonderzoek in de Vuilbemden in Roermond. Zodra dat onderzoek is afgerond, ligt voor ARK de weg vrij om dit moerassige natuur- en bosgebied tussen Leeuwen en Asselt opnieuw in te richten ten gunste van natuur én aangrenzende landbouw.

Natuurgebied de Vuilbemden ligt in een oude Maasmeander en is één van de 48 Natte Natuurparels in Limburg. Het gebied heeft prioriteit bij de aanpak van verdroging. Dankzij het reeds moerassige karakter is de natuur hier zeer gevarieerd met diverse planten, broedvogels en onder meer een beverfamilie. De aanwezigheid van de bevers is de directe aanleiding geweest voor de herinrichting van het gebied: hun burcht en dam zorgen voor zoveel opstuwing van water, dat aangrenzende landbouwpercelen daarvan hinder ondervinden.

Graafwerkzaamheden

ARK treft de komende tijd maatregelen om de agrarische en bospercelen rond de Vuilbemden goed af te wateren. Dat doet ze door de afwateringsloop Molenbeemd over een lengte van anderhalve kilometer af te graven. De bredere landbouwafwateringsloot die daardoor ontstaat, garandeert een vast waterpeil voor de agrariërs. In de afgelopen weken heeft ARK de locatie van deze ontwateringsloot voorbereid op het explosievenonderzoek. Bij dat onderzoek richt Explosieven Opsporing Nederland zich op de zoektocht naar niet-ontplofte bommen, granaten, mijnen of munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Greppels dempen

Zodra dit onderzoek is afgerond, start de herinrichting van de Vuilbemden. Naast het graven van de afwateringssloot ten gunste van landbouwers zullen in het natuurgebied ‘vernattingsmaatregelen’ worden getroffen die goed zijn voor de natte natuur. Zo zal onder meer de stuw worden verwijderd en worden greppels gedempt. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van het herinrichtingsproject staat onder leiding van adviesbureau OmniVerde uit Echt.

Gebiedsontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling is in opdracht van de provincie Limburg uitvoerder van een gebiedsontwikkeling in Midden- en Zuid-Limburg. De natuurontwikkeling in Vuilbemden maakt hiervan onderdeel uit.