U bent hier

Vrijwilligers brengen Flora en Fauna Gelderse Poort in beeld

24-12-2017|DOORARK Rewilding Nederland

In de Gelderse Poort lopen jaar in jaar uit vrijwilligers rond om de natuur in kaart te brengen. Al sinds 1989 wordt het hele gebied jaarlijks onderzocht op broedvogels. Verspreiding van stroomdalplanten op oeverwallen en rivierduinen wordt om de paar jaar minitieus in beeld gebracht en daarnaast zijn er talloze andere soortgroepen die jaarlijks gevolgd worden. De vrijwilligers, verenigd in de Flora en Faunawergroep Gelderse Poort, hebben de resultaten van de afgelopen vijf jaar samengevat in het Meerjarenoverzicht 2011-2016.

Het werk van de vrijwilligers in de Gelderse Poort wordt financieel ondersteund door ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer. Hun werk dat de ontwikkelingen van flora en fauna in beeld brengt is van onschatbare waarde! In onderstaand bericht een bloemlezing van de resultaten die gepresenteerd worden in het Meerjarenoverzicht.

Hooibeestje
Hooibeestje

Uitzetting hooibeestje een succes!

Meer dan 25 jaar natuurontwikkeling in de Gelderse Poort leidde tot herstel van libellen, sprinkhanen en vogels. Dagvlinders laten dat herstel helaas niet zien. Een dagvlindersoort die landelijk vrij algemeen voorkomt is het hooibeestje, een soort die in de jaren negentig verdween uit de Gelderse Poort door extreme hoogwaters in 1993 en 1995. Herstel van het hooibeestje bleef uit en de dichtstbijzijnde populatie op de Nijmeegse stuwwal is maar klein. Om te kijken of de Gelderse Poort wel of niet geschikt is voor een soort als het hooibeestje besloten de Flora en Faunagroep, De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer de proef op de som te nemen door te onderzoeken of er een levensvatbare populatie kan ontstaan door middel van een uitzetting. Van 2013 tot en met 2015 zijn er hooibeestjes uitgezet in droge en bloemrijke graslanden in de Groenlanden en de Millingerwaard. De resultaten zijn spectaculair, want binnen een paar jaar heeft de vlinder zich verspreid over alle uiterwaarden van de Gelderse Poort!

Spontaan ooibos in de Gendtse Waard, foto: Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt
Spontaan ooibos in de Gendtse Waard, foto: Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt

Nieuw hardhoutooibos

Op een jong rivierduin in de Gendtse Waard ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar een waardevol ooibos. Als gevolg van het afwisselende reliëf is er een droog en vochtig zachthoutooibos ontstaan. Dit bestaat uit één van de grootste populaties zwarte populier in de Gelderse Poort. Verder staan hier verschillende soorten wilgen. Opvallend in dit bos is het voorkomen van tientallen jonge zomereiken, gewone es, rode kornoelje, hondsroos en verschillende esdoornsoorten. Dit bijzondere bos heeft alles in zich voor de ontwikkeling naar het zeldzame hardhoutooibos! Omdat het bos in de stroombaan van de rivier ligt, dreigde het in het kader van project Stroomlijn gekapt te worden. Dankzij vrijwilligers die de soorten in kaart brachten en bezwaren van de Flora- en Faunawerkgroep is dit plan van de baan.

Otter
Otter

Otters terug in de Gelderse Poort

Verrassend was dat in januari 2014 een otter opdook in de Ooijpolder. Dit was de eerste otter na vijftig jaar afwezigheid. Een maand later dook er nog eentje op in de Rijnstrangen. Een aantal organisaties als ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, Provincie Gelderland en enkele waterschappen werken samen aan de terugkeer van de otter in het rivierengebied. Heel erg belangrijk is het veilig maken van kruispunten van waterwegen met wegen en het uitzetten van otters waardoor er een bredere genetische basis kan ontstaan. Helaas is het vorig jaar toch tot een eerste otterverkeersslachtoffer gekomen. Begin 2017 waren 7 tot 9 otters in de Gelderse Poort aanwezig. Vrijwilligers van de Flora en Faunawerkgroep brengen de aanwezigheid van de otter in beeld door ’s winters te zoeken naar spraints.

En verder…

Verder te lezen het overzicht: floristische hoogtepunten; de effecten van uitstrooien hooi op hoogwatervrije locaties; wandelende stroomdalplanten; is er een zeearendromance op komst?; de komst van wild zwijn, boommarter en een ongewenste Amerikaan; waterspitsmuis en de mogelijke terugkeer van edelhert; waarnemingen van bijzondere insecten en slaapplaatsen van aalscholvers en grote zilverreigers. Met zo’n variatie aan soortartikelen is er voor iedereen wel iets bij om te lezen!

Het Meerjarenoverzicht 2011-2016 van Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort is hier te lezen.