U bent hier

Maashorst blijft toegankelijk en wisenten blijven

11-02-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Het Bestuurlijk Regieteam van de Maashorst,  bestaande uit de wethouders van de vier gemeenten (Oss, Landerd, Uden en Bernheze) en hoofd Staatsbosbeheer, heeft besloten dat de Maashorst, zoals eerder afgesproken, toegankelijk blijft en dat de proef met de wisenten met 14 maanden verlengd wordt.

Het Bestuurlijk Regieteam ziet de Maashorst als een eenheid. De Maashorst is en blijft open voor recreanten. In beginsel blijven recreanten op de paden. Dat geldt voor de natuurkern en de schil. Ze wil een Maashorst waar zo veel mogelijk mensen van kunnen genieten.

De Maashorst is en blijft toegankelijk
De Maashorst is en blijft toegankelijk

Gebruikersoverleg

Het Bestuurlijk Regieteam neemt de discussie die spelen over de toegankelijkheid serieus. Ze ziet grote betrokkenheid bij de Maashorst, maar ondanks alle inspanningen voelt niet iedereen zich gehoord. Dit wil ze veranderen. In een breed samengestelde overleggroep wordt besproken hoe eenieder daarin te betrekken. In een gebruikersoverleg moeten alle gebruikers op een evenwichtige manier met elkaar in gesprek zijn. De manier waarop wordt op korte termijn besloten en met betrokkenen gecommuniceerd.

Ook de gemeenteraden van de vier gemeenten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst in het voorjaar over de ontwikkelingen in de Maashorst.

Vervolgstappen introductie Wisent

Het Natuurplan, dat vastgesteld is in 2010 door de gemeenteraden geeft een natuurbeeld, dat bereikt kan worden met grote grazers. In het inrichting- en beheersplan is hier invulling aan gegeven door te kiezen voor tauros, Exmoor pony en wisent. In maart 2016 is de wisent geïntroduceerd in een uitgerasterd gebied van 200 hectare. Afgesproken is dat na een jaar een evaluatie plaats vindt. Dit is nu gebeurd.

Wisenten Maashorst, foto: Maurice van Doorn
Wisenten Maashorst, foto: Maurice van Doorn

Op voorstel van Stichting Maashorst in Uitvoering heeft het Bestuurlijk Regieteam besloten om de Zevenhuizerweg weer open te stellen. De signalen uit de samenleving en het voorstel van de Raad van Advies geven aan dat langer afsluiten van de Zevenhuizerweg niet wenselijk is. De consequentie hiervan is dat het wengebied tijdelijk verkleind wordt, want het Bestuurlijk Regieteam verlengt de proefperiode met de wisent met 14 maanden. Dit is nodig omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Er komen nog aanvullende proeven met aangelijnde honden en ruiters. Bovendien is er in de Maashorst nog geen ervaring met het kalverseizoen en er komen nog twee nieuwe stiertjes. In deze periode wordt gevolgd hoe de gewenning verder verloopt tussen mens en dier. Dit is conform het advies van de Raad van Advies.

Na verloop van tijd krijgen mensen de kans ook zonder excursie het gebied in te gaan. Uiteraard zal er deskundig toezicht zijn om dit te begeleiden. Medio 2018 komt het Bestuurlijk Regieteam met een brede evaluatie betreffende de grote grazers. Hierin wordt onder andere ook het effect op de natuur en omgeving meegenomen.

Rol ARK

ARK is op de Maashorst verantwoordelijk voor aankoop van landbouwgronden en inrichting van nieuwe natuur. In de natuurkern is het doel om de natuurwaarden te verhogen door middel van een nieuw begrazingsbeheer. Daarvoor worden door ARK nieuwe grazers ingebracht. ARK doet dit in opdracht van provincie Brabant en Stichting Maashorst in Uitvoering.

Aangezien de Maashorst gebruikt wordt voor allerlei soorten recreatie is in opdracht van ARK door de Universiteit van Utrecht de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de reactie van wisenten op recreanten. Op grond daarvan zijn conclusies getrokken en er is ook een evaluatie gedaan met deskundigen en beheerders. Hierover heeft ARK gerapporteerd aan Maashorst in Uitvoering en dat heeft geleid tot bovenstaande besluiten.