U bent hier

Wisenten begin maart naar nieuwe leefgebieden

27-01-2016|DOORARK Rewilding Nederland

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een bedreigde diersoort. Uitbreiding van het aantal leefgebieden in Europa betekent een grotere kans op overleven en spreiding van risico’s voor de totale populatie. Sinds 2007 leven er wisenten in de Nederlandse natuur, in het Kraansvlak wat deel uitmaakt van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanaf dit jaar komen er twee nieuwe leefgebieden bij. In de eerste helft van maart verhuizen er wisenten naar de Veluwe en naar de Maashorst.

Wisenten in het Kraansvlak

De wisenten die in maart verhuizen komen uit het Kraansvlak en twee Duitse wisentgebieden naar de twee nieuwe wisentleefgebieden in Nederland. ARK Natuurontwikkeling is vanaf de start van het eerste Nederlandse wisentenproject in het Kraansvlak betrokken. Na ruim acht jaar, waarin talloze ervaringen zijn opgedaan met het beheer van wisenten, starten nieuwe wisentprojecten op de Veluwe en de Maashorst. ARK is bij beide nieuwe wisentleefgebieden betrokken als projectpartner, en verzorgt de komst en het beheer van de dieren. Met de start van de twee wisentgebieden in Nederland is uitbreiding van het leefgebied, een belangrijk doel en een wens van het Kraansvlakproject, tot uitvoering gekomen.

In het Kraansvlak en de beide nieuwe gebieden zijn voorbereidingen voor het verhuizen van de dieren in volle gang. In het Kraansvlak worden de dieren voorbereid op het transport waarbij de gezondheid van de dieren nauwgezet in de gaten wordt gehouden. Op de Veluwe en de Maashorst worden de gebieden ingericht op de komst van de dieren. Enkele  plekken in het wisentgebied op de Veluwe zijn gemaaid om een betere uitgangssituatie te creëren; grassen die vers aangroeien zijn beter voedsel voor de wisenten, daarnaast worden mineralen toegevoegd. Ook zijn drinkpoelen gegraven en zijn enkele plekken bekalkt. Het leefgebied van de Maashorst is sinds eind vorig jaar vrij van Schotse hooglanders die het gebied voorheen begraasden. Een groot deel van eventuele parasieten zullen bij de komst van de wisenten dan verdwenen zijn. Op de Maashorst is ook begonnen met plaatsing van rasters. In beide gebieden worden informatieborden geplaatst. Het wisentgebied op de Veluwe is alleen toegankelijk met begeleide excursies, voor de Maashorst geldt dit in het eerste jaar.

Begrazingsgebied Maashorst
Begrazingsgebied Maashorst

Net als in het Kraansvlak zullen in beide projecten de wisenten en hun effect op de omgeving intensief gevolgd worden. De gezondheid van de dieren wordt goed gemonitord en er zal onderzoek uitgevoerd worden om te leren hoe de dieren het in hun nieuwe leefomgeving doen. Indien nodig zal bijgestuurd worden als bijvoorbeeld blijkt dat de dieren een tijdelijke aanvulling nodig hebben in hun voedselaanbod. Het verhuizen van wisenten naar een nieuwe plek is een hele onderneming. Zowel in de voorbereiding als na de start van de nieuwe projecten wordt daarom zoveel mogelijk gedaan om de gewenning van de dieren aan de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. De verwachting is dat beide leefgebieden in de toekomst vergroot kunnen worden.

Nu er twee nieuwe leefgebieden voor wisenten in Nederland bijkomen wordt er een onafhankelijke adviescommissie opgericht. Deze commissie zal bestaan uit (begrazings)deskundigen om in breder verband de projecten te adviseren en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en betrokken beheerders. Uiteindelijk kunnen met de opgedane ervaringen en kennis ook andere potentiële nieuwe wisentleefgebieden van informatie worden voorzien, in Nederland, maar ook elders in Europa.

Samen met de partners kijkt ARK uit naar deze nieuwe stap voor de wisent, die nog altijd een bedreigde diersoort is en waar nieuwe leefgebieden een kans betekenen om toe te nemen in aantal. De nieuwe projecten worden door ARK in nauwe samenwerking uitgevoerd met De Maashorst, Staatsbosbeheer, Stichting Wisent op de Veluwe, FREE Nature en Rewilding Europe.