U bent hier

Commissie Begrazingsbeheer Kempen~Broek brengt advies uit

26-01-2016|DOORARK Natuurontwikkeling

In november 2015 is na overleg tussen onder andere ARK Natuurontwikkeling, provincie Limburg, gemeente Weert en de Klankbordgroep Kempen~Broek, een Commissie Verbetering Begrazingsbeheer ingesteld. Opdracht van de commissie was het formuleren van voorstellen ter verbetering van het veiligheidsgevoel van bezoekers en omwonenden van door Taurossen begraasde gebieden. Op 25 januari heeft de commissie haar advies uitgebracht. Voor gebieden kleiner dan 100 hectare is het advies om de Taurossen weg te halen. Hier moeten andere keuzes gemaakt worden. De commissie adviseert om in gebieden groter dan 100 hectare Taurossen te handhaven en de gebieden opengesteld te laten voor publiek.

Aanleiding instellen commissie

In Kempen~Broek voltrekt zich in hoog tempo een gebiedsontwikkeling die op veel enthousiasme in de streek kan rekenen. ARK Natuurontwikkeling is in opdracht van de provincie Limburg uitvoerder van deze gebiedsontwikkeling. Betrokken gebiedspartijen kijken echter verschillend aan tegen de uitvoering van het onderdeel Taurosprogramma. Daarom is een onafhankelijke Commissie Verbetering Begrazingsbeheer ingesteld. Zij adviseert en doet uitspraken over vergroting van het veiligheidsgevoel van bezoekers en omwonenden van door Taurossen begraasde gebieden.

Samenvatting advies

De commissie constateert dat de huidige combinatie van de vier terreindoelen ‘natuurontwikkeling’, ‘recreatie’, ‘fokproject Tauros’ en ‘natuurlijke begrazing’ in kort tijdsbestek niet in alle huidige begrazingsgebieden verenigbaar is. De commissie stelt dat op de huidige wijze doorgaan met het Taurosproject in Kempen~Broek geen optie is.

De deelgebieden Tungelroysche Beek, Siendonk, Lüeeke, Houtbroek en Abeek zijn alle kleiner dan 100 hectare. Ook als de gemeente Weert het advies van de commissie overneemt om vergunning af te geven voor de plaatsing van wildovergangen, blijft het geheel onder de 100 hectare. De commissie adviseert de Taurossen in deze gebieden te vervangen door een ander runderras.

In begraasde gebieden die aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 een oppervlakte van 100 hectare of groter hebben, adviseert de commissie de Taurossen te handhaven. Ook adviseert de commissie deze gebieden opengesteld te laten voor het publiek. Als alle door ARK voorziene uitbreidings- en verbindingsmaatregelen doorgaan, gaat dit om de gebieden: Loozerheide, Laurabossen-Q-percelen-Kettingdijk West en het grensoverschrijdend natuurgebied Ooms-Smeetshof-Graus-Kwaoij Gaat-Wijffelterbroekbos-Raamweide.

Vervolgstappen

ARK Natuurontwikkeling heeft inmiddels kennis genomen van het advies en zal hierop binnen uiterlijk twee weken inhoudelijk reageren naar betrokken gebiedspartijen.

Waardering

Los van het Advies Begrazingsbeheer spreekt de commissie waardering uit voor de visie en inspanningen van alle betrokkenen bij het gebied, om natuurontwikkeling in Kempen~Broek mogelijk te maken en te ontsluiten voor publiek. Een wat omvang betreft, voor Nederland ongekende ontwikkeling van robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan en mensen welkom zijn.