U bent hier

ARK neemt advies Commissie Begrazingsbeheer Kempen~Broek over

5-02-2016|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling neemt het advies van de Commissie Begrazingsbeheer Kempen~Broek over. Het door de commissie opgestelde advies moet leiden tot een groter veiligheidsgevoel van bezoekers in door Taurossen begraasde gebieden. In gebieden groter dan 100 hectare blijven Taurossen gehandhaafd. Die gebieden blijven opengesteld voor publiek. Voor gebieden kleiner dan 100 hectare zal ARK in overleg met de Klankbordgroep Kempen~Broek een alternatief runderras kiezen.

Maatregelen

ARK heeft waardering voor de gedegen wijze waarop de commissie te werk is gegaan. De commissie constateert dat het in kleinere gebieden moeilijk is om rust in de kuddes Taurossen te handhaven en om de ruimte te bieden waardoor grazer en recreant elkaar uit de weg kunnen gaan. Bovendien is het verminderde veiligheidsgevoel van omwonenden en bezoekers van de begraasde gebieden, reden om maatregelen te nemen.

ARK neemt het advies van de commissie over om in natuurgebieden in Kempen~Broek, groter dan 100 hectare, Taurossen te blijven inzetten en de gebieden opengesteld te laten voor publiek. Als alle voorziene uitbreidings- en verbindingsmaatregelen doorgaan, gaat dit om natuurgebied Loozerheide, natuurgebied Laurabossen-Q-percelen-Kettingdijk West en het grensoverschrijdend natuurgebied Ooms-Smeetshof-Graus-Kwaoij Gaat-Wijffelterbroekbos-Raamweide.

Taurossen in het Kempen~Broek
Taurossen in het Kempen~Broek

ARK zal de Taurossen in gebieden kleiner dan 100 hectare weg halen. Het gaat om de deelgebieden Tungelroysche Beek, Siendonk, Lüeeke en Abeek. In deze gebieden zullen de Taurossen plaats maken voor een ander runderras dat de natuur in deze gebieden het hele jaar door kan begrazen. ARK kiest in overleg met de Klankbordgroep Kempen~Broek en de toekomstige terreinbeheerders een ander runderras, dat geschikt is voor jaarrondbegrazing van de natuur en waarmee goede ervaringen zijn met recreatie. ARK zal in samenspraak met de Klankbordgroep en de toekomstig terreinbeheerders een keus maken. De betreffende gebieden worden tijdelijk afgesloten voor publiek totdat de Taurossen zijn weg gehaald. ARK verwacht dat de omvangrijke verplaatsing van dieren tenminste meerdere maanden in beslag neemt. Voor de dieren zal een vervangende locatie worden gezocht. Een aantal zal verhuizen naar natuurgebieden in het Kempen~Broek die groter zijn dan 100 hectare. Andere graasgroepen verhuizen naar gebieden als de Maashorst of naar elders in Europa. ARK wil de verplaatsingen - voor zowel de kuddes als de omgeving - rustig laten verlopen.

Tenslotte wil ARK met de Klankbordgroep en betrokkenen bekijken of de inzet van vrijwilligers nog verder kan bijdragen aan toezicht, controle van rasters, het geven van voorlichting en het bevorderen van draagvlak.

Uit de adviezen en maatregelen volgt dat aanpassing van de tussen provincie, ARK en gemeente afgesproken uitvoeringsplannen voor Kempen-Broek nodig is. ARK zal met deze partners in overleg treden voor het afstemmen en uitvoeren van de adviezen en aanbevelingen van de commissie, waarmee ze verder werken aan een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Aanleiding instellen Commissie Begrazingsbeheer

In Kempen~Broek voltrekt zich in hoog tempo een gebiedsontwikkeling die op veel enthousiasme in de streek kan rekenen. ARK Natuurontwikkeling is in opdracht van de provincie Limburg uitvoerder van deze gebiedsontwikkeling. Betrokken gebiedspartijen keken echter verschillend aan tegen de uitvoering van het onderdeel Taurosprogramma. Daarom is een onafhankelijke Commissie Verbetering Begrazingsbeheer ingesteld. Zij adviseerde en deed uitspraken over vergroting van het veiligheidsgevoel van bezoekers en omwonenden van door Taurossen begraasde gebieden. Op 25 januari bracht de commissie haar advies uit.