U bent hier

Vogels in Klimaatbuffer IJsselmonde

24-02-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Uit onderzoek aan de rand van de Rhoonse wijk Portland, blijkt dat er in 2014 vierendertig soorten vogels broedden in de Koedoodzone. Vier van deze soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde dieren. In de Koedoodzone mag de natuur sinds enkele jaren zijn gang gaan. Er grazen het hele jaar Schotse hooglanders en publiek heeft er vrij toegang.

Ten zuiden van de wijk Portland ligt langs het riviertje de Koedood een bijzonder natuurgebied, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde. De Koedood vormt een belangrijke schakel tussen de Zuidpolder in Barendrecht en het Zuiderpark in Rotterdam en brengt schoon, zoet water naar de stad. Klimaatbuffer IJsselmonde kan als het veel regent extra schoon zoetwater vasthouden. Hiervan profiteert niet alleen de stad, maar ook boeren  die in droge tijden dit water kunnen gebruiken op hun akkers. Recreanten kunnen er kanoën, fietsen en wandelen én de natuur mag zich hier spontaan ontwikkelen zonder dat er gemaaid en gesnoeid wordt.

Sinds 2012 wordt het natuurgebied begraasd door een kudde Schotse hooglanders. Hun gedrag heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kruiden, struiken en bomen. Er ontstaan ruigtes, maar ook grazige, open plekken en het struikgewas wordt door het gesnoei van de runderen dicht en compact. Insecten, zoogdieren, maar zeker ook vogels hebben hier veel profijt van. Zij vinden hier dekking en rustgelegenheid, en door de vele insecten ook volop voedsel. Een aantal vogels komt in dit gebied inmiddels tot broeden.

Jaarlijks wordt de Koedoodzone onderzocht op broedende vogels. Volgens gestandaardiseerde methodes van Sovon Vogelonderzoek worden meerdere tellingen uitgevoerd die een nauwkeurig beeld geven van het aantal soorten en het aantal territoria. Uit deze jaarlijkse tellingen blijkt dat in 2014 maar liefst 34 soorten broedvogels hun territorium in de Koedoodzone hadden. Vier van deze soorten, gele kwikstaart, groene specht, slobeend en tureluur, staan op de Rode Lijst.

Het totaal aantal vastgestelde territoria in de Koedoodzone ligt tussen de 62 en 95 territoria. In 2013 waren dit er nog 50 tot 75. De broedvogelbevolking is dus gegroeid. Ook hebben zich ten opzichte van 2013 een aantal nieuwkomers in het gebied gevestigd: blauwborst, gaai, heggenmus, houtduif, oeverzwaluw, roodborst, roodborsttapuit en vink. De verwachting is dat deze opmars zich in 2015 voortzet.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Niels Godijn in samenwerking met Vereniging Albrandswaards Landschap. 


Knobbelzwanen
Knobbelzwanen