U bent hier

Inrichtings- en Beheerplan Maashorst

29-04-2015|DOORARK Rewilding Nederland

In een ontwerp Inrichtings- en Beheerplan heeft Stuurgroep De Maashorst beschreven hoe er de komende jaren wordt samengewerkt aan de inrichting en het beheer van de natuur in De Maashorst. Hierin wordt ook de samenhang tussen natuur, landbouw en recreatie in het gebied duidelijk. De Maashorst is van ons allemaal. Daarom kunt u een reactie op het plan sturen naar de Stuurgroep, zodat er straks een afgewogen voorstel naar de Maashorstgemeenten gaat ter besluitvorming.

Belangrijkste maatregelen voor de natuur

De Maashorst is onderdeel van het Nationale Natuur Netwerk. ARK Natuurontwikkeling heeft van de provincie de opdracht om op vrijwillige basis 180 hectare te verwerven. Hierdoor kan de natuur uitbreiden en zal de kern van De Maashorst uiteindelijk één groot natuurgebied zijn waar natuurlijke processen de hoofdrol spelen en menselijk ingrijpen een bijrol. Met dit Inrichtings- en Beheerplan wordt de focus van actieve inrichting en beheer van De Maashorst verlegd naar het op gang brengen van natuurlijke processen, zodat de kwaliteiten van de wilde natuur weer tot leven komen.  In het plan staan een aantal maatregelen zoals:

  • begrazing door grote grazers;
  • ontwikkeling naar een gevarieerd bos met veel loofhout;
  • beek- en venherstel en waar mogelijk het dempen van sloten en plaatsen van stuwen om verdroging tegen te gaan;
  • wildbeheer om onder andere schade voor de landbouw en verkeersonveilige situaties te voorkomen. Dit gebeurt indien nodig door het plaatsen van wildspiegels, wildkerende rasters en eventueel afschot van wild.
  • het zorgen voor een zo aaneengesloten mogelijk natuurgebied voor dieren en planten door bijvoorbeeld het opheffen van niet-gebruikte zandwegen of het plaatsen van een veerooster.

Recreatie blijft mogelijk

In De Maashorst blijven volop activiteiten mogelijk, zij het soms op een andere manier of andere plek dan men tot nu gewend is. In de natuurkern blijft recreatie mogelijk op de bestaande routes. Rondom de kern ligt de natuurschil waar volop ruimte is voor recreatie en voor boeren  om natuur en landschap te integreren in hun bedrijfsvoering (ondernemende EHS). Via de recreatieve poorten is en blijft er toegang naar een ruim netwerk aan wandel-, fiets- en ruiterpaden. Om de Maashorst ligt agrarisch cultuurlandschap dat het natuurgebied De Maashorst verbindt met de dorpen.

Zichtbaar voor bezoekers

Een aantal maatregelen zal al op korte termijn zichtbaar zijn voor de bezoekers van het natuurgebied of consequenties hebben voor het gebruik ervan. Op langere termijn zal de aanpak leiden tot veel gewenste en zichtbare veranderingen in het landschap van De Maashorst, waarvan dieren en planten profiteren. De grote en grootse Maashorst heeft het straks allemaal: een rijk decor van bijzondere dieren en planten, ruisend bos en weidse uitzichten over heide, stuifduinen, open vlaktes en stille vennen. Iedereen die van de natuur houdt kan vinden wat hij zoekt.

Vanaf 1 mei 2015 is het Inrichtings- en Beheerplan te lezen op demaashorst.nl.  Reacties kunnen tot 29 mei naar s.schreurs@oss.nl gestuurd worden.

Inloopavonden om vragen te stellen

Voor wie vragen heeft zijn er drie inloopavonden waar experts op alle thema’s aanwezig zijn om deze te beantwoorden:

  • 12 mei van 19.30-21.30 uur bij Natuurcentrum De Maashorst, Erenakkerstraat 5, Nistelrode
  • 11 en 18 mei  van 19.30-21.30 uur bij Staatsbosbeheer, Slabroekseweg 5 Nistelrode (bij navigatie ‘Oss’ ingeven)

Toekomstbeeld Maashorst
Toekomstbeeld Maashorst