U bent hier

Inrichtings- en beheerplan De Maashorst klaar voor besluitvorming

26-06-2015|DOORARK Rewilding Nederland

De Stuurgroep Maashorst heeft op 26 juni een belangrijke stap gezet op weg naar het streefbeeld voor de Maashorst voor 2050. Het inrichtings- en beheerplan is door de stuurgroep vastgesteld en is nu klaar voor besluitvorming door de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer.

Leidend voor dat streefbeeld is het natuurplan dat in 2010 is vastgesteld. Maar zeker zo belangrijk is de visie die verwoord is in het Maashorstmanifest waarbij De Maashorst eerst en vooral een gebied van én voor de Maashorstenaren zelf is. Een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. En een gebied dat haar poorten wijd open zet voor bezoekers die willen genieten van haar gastvrijheid, cultuur, natuur, rust en het rijke scala aan recreatiemogelijkheden.

Toekomstbeeld Maashorst
Toekomstbeeld Maashorst

Veel betrokkenheid

Om bovenstaande reden heeft de stuurgroep veelvuldig gesproken met de gebruikers van De Maashorst rondom het inrichtings- en beheerplan (IBeP). De inloopavonden, excursies en raadsbijeenkomsten zijn druk bezocht en er is veel media-aandacht geweest. De stuurgroep is blij dat de Maashorst velen aan het hart gaat. De levendige discussies concentreerden zich vooral op recreatiemogelijkheden, de natuurambities,  de keuze voor grote grazers, de jacht en het laten liggen van kadavers. Er zijn verschillende belangen en de meningen zijn vaak tegenstrijdig. Er is goed geluisterd en gezocht naar een compromis. Ook bleek het hier en daar nodig om het voorgestelde beleid te verduidelijken. De gemene deler is meegenomen in het IBeP dat nu voorligt. De schriftelijke reacties worden verwerkt in een inspraaknota die samen met het plan wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen en Staatsbosbeheer. Iedereen die de moeite heeft genomen om een schriftelijke reactie in te dienen, krijgt nog bericht.

Gebruikersplatform voor recreatieve voorzieningen

Recreatie en toegankelijkheid blijken belangrijke discussiepunten. De stuurgroep wil benadrukken dat de zonering zoals vastgesteld in het natuurplan juist bedoeld is om de verschillende gebruikersgroepen tegemoet te komen. We hebben te maken met wandelaars (met of zonder honden), fietsers, ruiters en mountainbikers. Om al deze mensen te laten genieten van het gebied is het belangrijk om dat in goede banen te leiden. Dit om ongelukken of irritaties te voorkomen. Wandelaars kunnen struinen door het hele natuurgebied. Voor de overige gebruikers bevinden de  routes en voorzieningen zich met name in de schil. We constateren dat de voorzieningen voor de ruiter- en mensport op dit moment onvoldoende zijn. We kijken graag samen met alle gebruikersgroepen hoe we de routes kunnen optimaliseren, beheren en financieren. Hiervoor wordt een gebruikersplatform opgericht. Daarnaast worden de kernen meer verbonden met het natuurgebied, waardoor een bezoek aan De Maashorst nog makkelijker gemaakt wordt.

Voorzitter Geert Versteijlen:
De Maashorst is en blijft maximaal toegankelijk voor recreatie”.

Wandelaars
Wandelaars

Grote grazers van meerwaarde voor het gebied

Ook de grote grazers zijn punt van discussie. De keuze voor wisenten, taurossen en exmoorpony’s is gemaakt omdat ze passen bij de na te streven natuurdoelen en vanwege hun recreatieve aantrekkingskracht. Voor de stuurgroep staat veiligheid voorop. Eventuele risico’s worden maximaal beperkt door zorgvuldige introductie en beheer.  Ook verantwoordelijk gedrag van de recreant is hierbij van belang. De stuurgroep zal inzetten op duidelijke voorlichting en is er op deze wijze van overtuigd dat het verantwoord is om de wisent in De Maashorst  uit te zetten.

Kadavers zullen uitzonderlijk voorkomen

Ook bij het laten liggen van kadavers zijn vraagtekens gezet. Het is belangrijk om te melden dat op dit moment allerlei dieren sterven in de natuur. Nieuw is  alleen dat kadavers van wisenten in incidentele gevallen blijven liggen. Zieke dieren worden afgevoerd. Alleen als een wisent een natuurlijke dood sterft op een afgelegen plek, blijft deze liggen. De kadavers van Taurossen en exmoorpony’s  worden volgens de wet- en regelgeving afgevoerd.

Jacht nooit een doel op zich

Tenslotte lopen de meningen ten aanzien van de jacht uiteen. De stuurgroep heeft een goede afweging tussen de verschillende belangen gemaakt. Belangrijk uitgangspunt is dat jacht in De Maashorst nooit een doel op zich is. Afschot is slechts één van de mogelijke maatregelen ten behoeve van natuur, beperking landbouwschade en het voorkomen van onveilige verkeerssituaties. Dit is aan de orde na of in combinatie met andere maatregelen zoals de inzet van wildroosters, hekken, verkeersmaatregelen, het vangen en verplaatsen van dieren en afdekken van voeropslag.

Het IBeP is opgesteld door het Inrichtingsoverleg Maashorst (IOM). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid-Nederland, Waterschap Aa en Maas, de Maashorstgemeenten (gemeente Bernheze, gemeente Oss, gemeente Landerd en gemeente Uden), Stichting Natuurverenigingen Maashorst.