U bent hier

'Smart Rivers': veiligheid volgens dna van rivier

“Er bestaan volop kansen voor rivierverruiming. Maar alleen een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie biedt een garantie voor veiligheid en kwaliteit in het rivierengebied van de toekomst”. Dat stelt Smart Rivers, een samenwerkingsverband van vijf natuurbeheerders en het ministerie van Economische Zaken.

Unieke eigenschappen

Smart Rivers concludeert dat rivierverruimingsprojecten het meest succesvol zijn als zij aansluiten op de unieke eigenschappen van dat specifieke riviertraject, ‘het dna van de rivier’. Gebieden, die volgens deze filosofie worden ingericht, versterken het zeer gewaardeerde, karakteristieke Nederlandse rivierenlandschap. Daarmee draagt dit type maatregelen bij aan hoogwaterbestrijding, economische ontwikkeling in de streek en aan de natuurwaarden. Gebieden worden soortenrijker, zijn duurzamer ingericht en daardoor minder kostbaar in beheer.

Verschil in rendement

Het ‘dna’ van de rivier is voor elk riviertraject anders. Smart Rivers heeft deze inrichtingsprincipes per rivier voor iedereen leesbaar en bruikbaar uiteengezet zodat deze bij het bedenken van maatregelen kunnen worden benut. Per rivier is zeer gedetailleerd doorgerekend welke waterstanddaling met deze inrichtingsfilosofie kan worden bereikt. Hieruit blijkt dat langs de Waal bijvoorbeeld nog zeker 50% van de taakstelling kan worden gehaald met uiterwaardinrichting. Langs delen van de IJssel en de Zandmaas is de bijdrage van rivierverruiming echter veel beperkter, soms niet meer dan 10 of 20% van de toekomstige klimaatopgave. Dat kan betekenen dat het noodzakelijk wordt om over te stappen op andere maatregelen voor de hoogwateropgave, zoals dijkverleggingen, dijkverhogingen of nieuwe binnendijkse (groene) rivieren.

Platform

Als platform voert Smart Rivers nauw overleg met onder andere het Deltaprogramma, provinciale overheden, natuurorganisaties en delfstoffenwinners. Het platform benut de zeer uitgebreide kennis van en ervaringen met huidige inrichtingsprojecten voor realistische en kwalitatief betere planvorming in het Deltaprogramma.
Smart Rivers is een platform dat wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, het Wereld Natuur Fonds, ARK Rewilding Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en OBN/Het Bosschap. Alle resultaten zijn terug te vinden op www.smartrivers.nl.