U bent hier

Stromende berging en bergen van water

De waterhuishouding in Nederland is een permanente bron van zorg. Met het veranderende klimaat en hogere rivierafvoeren in het vooruitzicht zijn ingrijpende maatregelen nodig om Nederland veilig en droog te houden. De meeste waterproblemen zijn een direct gevolg van menselijke ingrepen, zoals het rechttrekken van beken, het verkleinen van overstromingsgebieden of het kanaliseren van rivierlopen. Voor echte oplossingen voor hoogwaters moeten in het volledige stroomgebied van een rivier, van bron tot monding, maatregelen genomen worden. De mogelijkheden voor dit herstel liggen in brongebieden, langs beken en langs rivieren. In al deze onderdelen van onze riviersystemen zoeken wij naar duurzame oplossingen voor hoogwater. Die leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling van natuur en landschap.

Dwaalfilm.eu: Hoogwater

ARK droeg bij aan verschillende visies op hoogwaterbescherming. In het rapport ‘Bergen bij de bron’ dat adviesbureau Stroming in opdracht van ARK en het Wereld Natuur Fonds schreef, wordt uitgebreid ingegaan op problemen met hoog- en laagwaters in Rijn en Maas.