U bent hier

Herlevend veen in Vinkeveen

Varen door de natuur waar je vissen weg ziet zwemmen langs de boot, waar vogels nestelen en broeden en je volop kunt genieten van veennatuur. Dat is waar we naartoe werken met een aantal legakkereigenaren en Bureau Schildwacht in het project ‘Herlevend veen’ in Vinkeveen. In het project wekken we het veenvormingsproces weer tot leven. Op termijn zal dit gebied fungeren als een bufferzone voor het aangrenzende Natura 2000-gebied  ‘Botshol’.

Vinkeveense plassen
Vinkeveense plassen

Dit gaan we doen door bij een aantal eilanden in de Vinkeveense plassen (hele) bomen rondom of aan de golfzijde langs de oevers plaatsen. Ze komen geheel of deels in het water te liggen. Op deze manier zullen de eilanden minder gevoelig zijn voor afkalving, het inzakken van de oever, doordat de golven minder hard aankomen. In de luwe zone achter de bomen ontstaan er goede omstandigheden voor moerasplanten, zoals galigaan, om hier te groeien waardoor de eilanden nog minder gevoelig worden voor afslag. Het is een duurzaam systeem; er zijn naar verwachting na een aantal jaren voldoende planten om de afkalving tegen te gaan. Op termijn zullen het hout, de takken en de waterplanten die hier groeien en doodgaan weer veen gaan vormen. 

Onderwater bieden de bomen hechtingsplekken voor tweekleppigen, mosdiertjes en kranswieren, die het water filteren en zo bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit. Ook zijn ze een belangrijke voedselbron voor vissen en watervogels. Ook zijn de takken goede schuil- en rustplekken voor vissen. Boven water zijn de takken ideale roest- en foerageerplekken voor vogels zoals ijsvogels, watervogels en verschillende soorten reigers. Hout dat onder water opgeslagen ligt vergaat maar heel langzaam en zo vormt het hout onder water een CO2 vastlegging. 

ARK zet zich in voor het opzetten van voorbeeldprojecten voor wilde natuur. Hiermee laten we zien wat er mogelijk is en hoe natuurontwikkeling in de praktijk werkt. Hiervan is ‘Herlevend veen’ een perfect voorbeeld. We gaan hierin buiten de gebaande paden en proberen iets nieuws uit. De resultaten zullen openlijk worden gedeeld. 

47 km

Onder de aandacht

Noord-Holland moeras

Gedroomde kansen voor Noord-Holland

Moerassen achter de duinen, gevoed met schoon water uit het duinzand...Levend hoogveen en laagveen met bevers, waar CO2 wordt vastgelegd…De droge zandgronden van het Gooi goed verbonden met de natte Vechtstreek zodat edelherten kunnen rondtrekken tussen nat en droog…. Een doorgang tussen de Waddenzee en het IJsselmeer met een brakwatermoeras voor trekvissen….

Wat gebeurt er als je vrij mag dromen over hoe de natuur van Noord-Holland eruit zou kunnen zien over 50 jaar? Als je denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen? Die vraag stelde de Provincie Noord-Holland aan ARK Natuurontwikkeling. En dat leverde een overzicht op van spannende natuurontwikkelingskansen, waar niet alleen de plant- en diersoorten van zullen profiteren, maar ook veel andere sectoren.

Noord-Holland is een provincie met een enorm hoge diversiteit aan landschappen: duinen, meren, de Waddenzee, laagveen, heidegebieden, moerassen...Tegelijkertijd vindt er in rap tempo verdere verstedelijking plaats en zijn er uitgestrekte gebieden met intensieve landbouw. Door ontwatering ten behoeve van onder meer de landbouw daalt de bodem. Wegen en kanalen vormen obstakels voor dieren. Wat voor natuur is er mogelijk in een provincie die met deze uitdagingen kampt? Daar heeft ARK Natuurontwikkeling zichlees verder