U bent hier

Gedroomde kansen voor Noord-Holland

Moerassen achter de duinen, gevoed met schoon water uit het duinzand...Levend hoogveen en laagveen met bevers, waar CO2 wordt vastgelegd…De droge zandgronden van het Gooi goed verbonden met de natte Vechtstreek zodat edelherten kunnen rondtrekken tussen nat en droog…. Een doorgang tussen de Waddenzee en het IJsselmeer met een brakwatermoeras voor trekvissen….

Wat gebeurt er als je vrij mag dromen over hoe de natuur van Noord-Holland eruit zou kunnen zien over 50 jaar? Als je denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen? Die vraag stelde de Provincie Noord-Holland aan ARK Rewilding Nederland. En dat leverde een overzicht op van spannende natuurontwikkelingskansen, waar niet alleen de plant- en diersoorten van zullen profiteren, maar ook veel andere sectoren.

Noord-Holland is een provincie met een enorm hoge diversiteit aan landschappen: duinen, meren, de Waddenzee, laagveen, heidegebieden, moerassen...Tegelijkertijd vindt er in rap tempo verdere verstedelijking plaats en zijn er uitgestrekte gebieden met intensieve landbouw. Door ontwatering ten behoeve van onder meer de landbouw daalt de bodem. Wegen en kanalen vormen obstakels voor dieren. Wat voor natuur is er mogelijk in een provincie die met deze uitdagingen kampt? Daar heeft ARK Rewilding Nederland zich over gebogen.

De droom van ARK zit vol prikkelende ideeën, waar een zeker omdenken voor nodig is. Het tegengaan van bodemdaling en verlies aan biodiversiteit is niet alleen mogelijk met het behoud van de veenweidegebieden van Noord-Holland. Veel verdergaande vernatting, in gebieden van grote schaal, kan weer gaan leiden tot veenvorming. Veen draagt bij aan het vastleggen van CO2 en de opbouw van biomassa. Daarmee gaat uiteindelijk het land weer omhoog. En zulke veenmoerassen zijn een weelde voor spannende soorten als otter en bever. Deze natuur laat zich combineren met landbouwvormen als kassen die niet afhankelijk zijn van grondwater en bodem.

Noord-Holland stad
Noord-Holland stad

En in een drukke stad als Amsterdam is veel meer mogelijk op gebied van groen en natuur. Drasgebieden op daken zorgen voor leefgebied van allerlei vogels zoals lepelaars en sternen maar zorgen ook voor waterberging, verkoeling en watervoorzienig in de droge tijden die ons steeds vaker te wachten staan. Kleine stukjes wild groen tussen de gebouwen zijn belangrijke vormen van waterberging. Om de stad heen vormt de wilde natuur een gebied waar de stedelingen kunnen ontspannen na een drukke werkweek.

Esther Blom van ARK Rewilding Nederland: "Wij durven te dromen over kansen, vrij van alle beren op de weg. We hopen dat partijen in Noord-Holland met onderdelen uit deze droom voor deze provincie aan de slag gaan. Noord-Holland kan nog veel spannender, wilder en mooier worden. Wij dromen graag, maar gaan nog liever aan de slag!

De natuurdroom van ARK bestaat uit zeven tekeningen van ARK tekenaar Jeroen Helmer, met verdere uitleg. Het geeft een overzichtsbeeld van Noord-Holland, en tekeningen die verder inzoomen op duinen, de stad, draslanden, veenmoerassen, Gooi- en Vechtstreek en de overgang tussen Wad en IJsselmeer. Iedere tekening geeft aan waar de kansen liggen voor natuur, en voor de mensen en sectoren die van deze natuur zullen profiteren. Maar ook een eerste inventarisatie waar nu al begonnen kan worden met de uitwerking van deze kansen.

Lees verder in Natuurdroom 2050 Noord-Holland.