U bent hier

Rijnstrangen

De Rijnstrangen liggen in de Gelderse Poort, waar de Rijn in de Waal en het Pannerdens Kanaal splitst. Lange tijd waren de strangen een hoogdynamisch onderdeel van de rivier. Ze speelden een rol in de waterverdeling naar de verschillende Rijntakken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld. Het strangengebied ademt sindsdien nog wel rivier, maar is haar ziel verloren met die uitbanning van rivierdynamiek. De strangen hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een laagdynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, gevoed door kwelwater uit het Montferland.

Dwaalfilm.eu: Intro Rijnstrangen

Vanuit verschillende infrastructurele opdrachten wordt momenteel naar de Rijnstrangen gekeken. PKB Ruimte voor de Rivier voert enkele rivierverruimingsprojecten uit in de aangrenzende uiterwaarden. Het Deltaprogramma Grote Rivieren wil het strangengebied op de lange termijn reserveren voor hoogwaterretentie. Rijkswaterstaat wil op korte termijn bij Lobith een nieuwe overnachtingshaven realiseren. Langs de noordkant van het gebied staat de verlenging van de A15 op de agenda. Vanuit Natura 2000 leeft de wens om de kwaliteit van de moerasnatuur te versterken en verduurzamen. De recreatiesector wil de beleefbaarheid van het gebied graag verbeterd zien, om met de rijke culturele erfenis en prachtige natuur meer toeristen te trekken. En tegelijkertijd wil ook de landbouwsector mee kunnen ontwikkelen met de eisen die de maatschappij stelt. Al deze initiatieven missen echter een geïntegreerde aanpak waardoor kansen worden gemist.

ARK presenteerde voorjaar 2014 een brochure met een concept voor een integrale aanpak voor het hele Rijnstrangengebied. In die visie worden langetermijndoelen verbonden aan doelen voor de korte termijn. Zo wil ARK met de overige gebiedspartners tot een integrale en gefaseerde aanpak komen. De ideeën en de kaart zijn overigens geen blauwdruk voor de toekomst. Het gaat om een denkrichting waarin alle essentiële facetten tot hun recht komen.

BuitenGewoon dinsdag 3 juni

Zelf op pad

Het Rijnstrangengebied is toegankelijk via wegen en paden. Via het Rijnstrangenpad wandel je door ruig rivierenlandschap met oude strangen en via trekpontjes steek je het water over. Een groot deel van het natuurgebied is in eigendom van Staatsbosbeheer en een deel is in beheer van Stichting Twickel. Grote delen zijn particulier eigendom.