U bent hier

Ooijse Graaf

De Ooijse Graaf is een oude rivierarm van de Waal, gelegen tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen. Hier stroomde vroeger de Waal, maar de rivier ligt inmiddels een kilometer verderop. De Ooijse Graaf is voor de natuur in de Gelderse Poort van cruciaal belang, maar de oude rivierarm en de daarin gelegen riviermoerassen zijn grotendeels verdroogd. Er liggen echter kansen om de natuur te herstellen. En die kansen wil ARK graag grijpen. Want het zijn juist dit soort zeldzame riviermoerassen die van groot belang zijn voor de otter en voor vele soorten insecten en moerasvogels. Bovendien vormt deze rivierarm de ontbrekende schakel tussen de natuurgebieden van de Millingerwaard en de Ooijpolder.

Klik hier en geef de otter een vrije doorgang kado!

ARK wilde de oude rivierarm Ooijse Graaf weer tot leven wekken
ARK wilde de oude rivierarm Ooijse Graaf weer tot leven wekken

Natuurgebied en waterbuffer ineen

ARK Natuurontwikkeling heeft begin 2019 25 hectare rietmoeras kunnen aankopen in de Ooijse Graaf. Zo kunnen we een begin maken met de natuur en het landschap in deze oude rivierarm te herstellen, te versterken en een klimaatbestendige waterhuishouding te realiseren. Want de Ooijse Graaf wordt niet alleen een prachtig natuurgebied, het kan meteen ook een klimaatbuffer worden en een strategische watervoorraad voor droge periodes. ‘De rietmoerassen van de Ooijse Graaf zijn een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat ze zo bijzonder en belangrijk zijn voor flora en fauna dat ze op Europees niveau zijn aangewezen als te beschermen natuur’, aldus Anke Dielissen, projectleider namens ARK. ‘In de laatste decennia zijn de rietmoerassen echter sterk verdroogd. Vogelsoorten die in en bij rietmoerassen leven, zijn er nog maar weinig of zijn zelfs helemaal verdwenen.’ ARK gaat daarom op haar percelen maatregelen treffen zodat de rietmoerassen weer Natura 2000 kwaliteit krijgen en zeldzame vogels als roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen krijgen.

Porseleinhoen. Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga
Na het natuurherstel in de Ooijse Graaf zijn er weer kansen voor het zeldzame porseleinhoen

Eeuwenoud riviermoeras herleeft 

Als de dode rivierarm Ooijse Graaf weer nieuw leven wordt ingeblazen, kan het uitgroeien tot een prachtig leefgebied voor zeer zeldzame soorten als otter en gevlekte witsnuitlibel. Ook kan het weer de thuishaven worden van tot de verbeelding sprekende vogels als roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje en zwarte stern. Er ontstaat een aantrekkelijk met bos, ruige graslanden, en riet omzoomd visrijk moeras, waar het water op een natuurlijke manier wordt vastgehouden en waar mensen van kunnen genieten.